REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostarczanie usług cyfrowych oraz umów sprzedaży w sklepie internetowym (dalej: „Sklep”), a także prawa i obowiązki stron tych umów.

1.2. Sklep dostępny jest dla wszystkim osób (dalej: „Użytkownicy”) pod adresem: https://optisofa.com/

1.3. Właścicielem Sklepu jest OPTISOFA Kasprzak spółka komandytowa z siedzibą w Andrychów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000943369, identyfikująca się numerami REGON: 070764770 oraz NIP: 5511688299 (dalej: „Sprzedający”).

1.4. Sprzedający porozumiewa się z Użytkownikami za pośrednictwem strony internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu, a także telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz poczty elektronicznej.

1.5. Dane kontaktowe Sprzedającego:
1.5.1. adres: Przemysłowa 62, 34-120 Andrychów,
1.5.2. numer telefonu: +48 692 437 990,
1.5.3. adres e-mail: sklep@optisofa.com

1.6. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostarczanie usług cyfrowych oraz sprzedaży zawierane są ze Sprzedającym poprzez Sklep.

1.7. Przedmiotem działalności Sprzedającego jest sprzedaż produktów prezentowanych w Sklepie (zwanych dalej: „Produktami”).

1.8. Sklep umożliwia m.in.:
1.8.1. założenie konta Użytkownika (dalej: „Konto”) i możliwość jego prowadzenia, tj. wprowadzania zmian i modyfikacji danych, wgląd w status realizacji zamówień (dalej: „Zamówienia”), przeglądanie historii zakupów, korzystanie z przechowalni, zapamiętywanie koszyka, otrzymywanie rabatów i kuponów promocyjnych oraz dostępu do archiwum Zamówień,
1.8.2. pozyskiwanie informacji o Produktach, których kupno możliwe jest poprzez Sklep,
1.8.3. składanie Zamówień przez korzystające ze Sklepu osoby (zwane wówczas: „Kupującymi”),
1.8.4. zapisanie się do newslettera (dalej: „Newsletter”), przez który rozumie się elektroniczną formę biuletynu informacyjnego Sprzedającego przeznaczonego dla wszystkich osób zainteresowanych nowościami, promocjami i zmianami w działalności i w ofercie Sklepu, wysyłaną do nich przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

1.9. W Regulaminie pod pojęciem „Konsumenta” rozumie się Użytkownika będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”)).

1.10. W Regulaminie pod pojęciem: „Przedsiębiorcy na prawach konsumenta” rozumie się osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 3855 Kodeksu cywilnego).
1.11. Samo korzystanie ze Sklepu nie wymaga ponoszenia przez Użytkownika jakichkolwiek opłat na rzecz Sprzedającego.

1.12. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu mogą być zawierane w języku polskim oraz w innych językach, w których Sklep jest udostępniany .

1.13. Nie istnieje minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wynikający z tych umów. W przypadku, gdy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia (więcej na ten temat w pkt. 5.6. Regulaminu), czas zobowiązania Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta z tytułu umowy trwa aż do zapłaty ceny Sprzedającemu.

1.14. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta następuje na ryzyko Sprzedającego i nie nakłada na Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta żadnych zobowiązań z tego tytułu. Brak odpowiedzi Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na zawarcie jakiejkolwiek umowy.


2. Rejestracja Konta i składanie Zamówień


2.1. Rejestracji Konta i składania Zamówień w Sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną.

2.2. Sklep umożliwia rejestrację Konta, polegającą na przesłaniu przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracji Konta dostępnego w Sklepie i potwierdzenia rejestracji przez Użytkownika.

2.3. Do skutecznego założenia Konta wymagane jest łącznie:

2.3.1. podanie w formularzu danych Użytkownika (przy czym podanie niektórych z nich może być fakultatywne lub wymagane dopiero w momencie dokonywania Zamówienia),
2.3.2. zaakceptowanie Regulaminu Sklepu,
2.3.3. zapoznanie się z polityką prywatności Sklepu,
2.3.4. złożenie innych oświadczeń, oznaczonych jako obowiązkowe, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru (tzw. checkboxów).

2.4. Zamówienia w Sklepie można składać po zalogowaniu się do swojego Konta po uprzednim zarejestrowaniu się w Sklepie lub bez dokonywania takiej rejestracji (założenie Konta nie jest wymagane, aby złożyć Zamówienie za pośrednictwem Sklepu).

2.5. Umieszczenie przez Kupującego Produktów w koszyku (tj. funkcjonalności Sklepu pozwalającej na podgląd Produktów już wybranych, a jeszcze niezakupionych przez Kupującego w procesie składania Zamówienia) nie wiąże się z ich zakupem lub rezerwacją.

2.6. Do złożenia Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu oraz złożenie innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru (może to nastąpić przy zakładaniu Konta).

2.7. Procedura składania Zamówienia kończona jest skutecznym wybraniem przez Użytkownika opcji (poprzez kliknięcie przycisku): „Zamawiam i płacę” (lub innego przycisku bądź funkcjonalności o tożsamym znaczeniu), co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że formularz Zamówienia wypełniony został prawidłowo oraz, że podane dane są prawdziwe, aktualne, kompletne i poprawne, a także że Użytkownik jest świadomy, iż realizacja Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty (co może także dotyczyć poniesienia przez Użytkownika wybranych kosztów dostawy oraz innych, dodatkowych kosztów wskazanych w Sklepie).

2.8. W przypadku złożenia Zamówienia w sposób niezgodny z pkt. 2.4. - 2.7. powyżej, nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Sprzedający ma prawo do odmowy zawarcia umowy sprzedaży w przypadku, w którym realizacja całości lub części Zamówienia nie byłaby możliwa. Przed udzielenie odmowy zawarcia umowy sprzedaży Sklep może podjąć próbę kontaktu z Kupującym w celu modyfikacji Zamówienia lub uzupełnienia informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji Zamówienia.

2.9. Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail wskazany w formularzu Zamówienia, niezwłocznie wysłana zostaje wiadomość e-mail zawierająca potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Kupującego.

2.10. Produkty prezentowane w Sklepie zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.11. W wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2.9. powyżej, Sprzedający dostarczy Kupującemu będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta informacje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (dalej: „Ustawa o prawach konsumenta”). Informacje będą umieszczone w treści wiadomości e-mail lub w załączniku do tej wiadomości. Informacje, o których mowa w niniejszym punkcie mogą być dostarczone przez Sprzedającego również w formie papierowej łącznie z dostarczanym Produktem.

2.12. Umowa sprzedaży Produktu zostaje zawarta, gdy Sprzedający poinformuje Kupującego o przystąpieniu do realizacji Zamówienia. Takie potwierdzenie zostanie przesłane drogą e-mailową.

2.13. W przypadku braku dostępności Produktów uwzględnionych w Zamówieniu Sprzedający poinformuje Kupującego o niemożliwości realizacji Zamówienia. Jeżeli niemożliwość realizacji Zamówienia dotyczy tylko czasowej niedostępności Produktów, Sprzedający poinformuje Kupującego o przewidywanym terminie zrealizowania złożonego Zamówienia poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany przez Kupującego w formularzu Zamówienia.

2.14. Jeżeli Sprzedający nie może spełnić świadczenia w całości lub części z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny, Sprzedający zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie Kupującego i zwróci otrzymaną z tego tytułu cenę. Kupujący w porozumieniu ze Sprzedającym może podjąć decyzję o innym sposobie realizacji Zamówienia (częściowa realizacja Zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania na realizację Zamówienia lub anulowanie całości Zamówienia).

2.15. Zamówienia realizowane są przez Sprzedającego zgodnie z kolejnością ich złożenia.

2.16. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia co do sposobów dostawy, form płatności lub zamówień hurtowych. Wszelkie takie ograniczenia, będą każdorazowo przekazane Użytkownikowi przed kliknięciem przez niego w przycisk, o którym mowa w pkt. 2.7. Regulaminu.

2.17. Sprzedający może weryfikować czy umowa sprzedaży zawierana przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta wchodzi w zakres czynności zawodowo podejmowanych w ramach rzeczywiście wykonywanej przez danego przedsiębiorcę działalności gospodarczej, w szczególności poprzez weryfikację przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Sprzedający może zwrócić się w tym celu do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o dostarczenie informacji lub materiałów umożliwiających weryfikację powiązania nabywanego Produktu z prowadzoną przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta działalnością, w tym z branżą i specjalizacją, w której działa dany Przedsiębiorca na prawach konsumenta.


3. Ceny i płatności

3.1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tzn. zawierają podatek VAT). Podane w Sklepie ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy (chyba że warunki ograniczonej czasowo promocji stanowią inaczej). Całkowity koszt Zamówienia wraz z kosztami dostawy zostanie podany Kupującemu przed ostatecznym złożeniem Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku, o którym mowa w pkt. 2.7. Regulaminu. Sprzedający może zdecydować o przyznaniu Kupującemu bezpłatnej dostawy Produktów objętych Zamówieniem.

3.2. Do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty:

3.2.1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w Sklepie (przedpłata),

3.2.2. przelewem za pośrednictwem serwisu płatności błyskawicznych online albo kartą kredytową lub debetową.

3.3. Sprzedający może wprowadzić także dodatkowe sposoby zapłaty inne niż wskazane w pkt 3.2. powyżej, o których informacja będzie odpowiednio uwidoczniona w Sklepie.

3.4. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie, przy czym w przypadku wyboru sposobu zapłaty wskazanego w pkt. 3.2.2. lub 3.2.3. powyżej wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty całej ceny za Produkty na rachunku bankowym lub koncie Sprzedającego albo w przypadku płatności ratalnych po uruchomieniu kredytu i przelewie należnej kwoty na konto Sprzedającego.

3.5. Sprzedający wysyła dokumenty księgowe związane z Zamówieniem (faktury, rachunki) w formie elektronicznej na podany w Zamówieniu adres e-mail Kupującego. Kupujący wyraża zgodę na wskazany w niniejszym postanowieniu sposób wystawiania i doręczania dokumentów księgowych związanych z Zamówieniem.

3.6. W przypadku wyboru sposobu zapłaty wskazanego w pkt. 3.2.1. lub 3.2.2. powyżej i nieotrzymania przez Sprzedającego płatności w terminie do 14 (czternastu) dni od chwili złożenia Zamówienia – Zamówienie zostanie anulowane. Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany w przypadku anulowania jego Zamówienia.

3.7. Rabaty otrzymane z różnych tytułów w ramach akcji promocyjnych organizowanych przez Sprzedającego nie łączą się z innymi promocjami, które obowiązują w tym samym czasie w Sklepie.


4. Dostawa

4.1. Dostawa jest ograniczona do terytorium Polski oraz wskazanych przez Sprzedającego krajów europejskich. W przypadku chęci otrzymania Produktu na adres znajdujący się poza obszarem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Sprzedający prosi o kontakt e-mailowy w celu uzgodnienia możliwości i ewentualnych warunków takiej dostawy.
4.2. Dostawa realizowana jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
4.3. Po wcześniejszym ustaleniu terminu istnieje możliwość osobistego odbioru Produktów we wskazanych przez Sprzedającego punktach odbioru.
4.4. W przypadku Zamówienia większej liczby Produktów, czas wysyłki całego Zamówienia jest dostosowany do Produktu o najdłuższym czasie realizacji.
4.5. Dostawa Produktów odbywa się w sposób wybrany przez Kupującego podczas składania Zamówienia. W przypadku przyznania przez Sprzedającego Kupującemu bezpłatnej dostawy Produktów objętych Zamówieniem (o której mowa w pkt. 3.1.), bezpłatna dostawa dotyczy wyłącznie jednej próby doręczenia Produktów objętych Zamówieniem pod wskazany przez Kupującego adres w uzgodnionym wcześniej z Kupującym terminie. Jeżeli termin pierwszej próby dostarczenia Produktów objętych Zamówieniem ulegnie zmianie z przyczyn leżących po stronie Kupującego, każda kolejna próba dostarczenia Produktów objętych Zamówieniem będzie dla Kupującego dodatkowo płatna (wysokość opłaty zostanie wskazana przez Sprzedającego).
4.6. Szczegółowe informacje na temat warunków dostaw Produktów znajdują się pod adresem: https://optisofa.com/pages/faq


5. Prawo odstąpienia


5.1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta nabywający Produkt w Sklepie mają możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Produktów. Prawo odstąpienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, może zostać wykonane poprzez złożenie oświadczenia na piśmie lub drogą e-mailową, przy czym do zachowania terminu wskazanego w poprzednim zdaniu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres wskazany w pkt. 1.5.1. lub 1.5.3 Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu, a także jest przesyłany Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w potwierdzeniu zawarcia umowy, o którym mowa w pkt. 2.12. Regulaminu, lub łącznie z dostarczanym Produktem.

5.2. W przypadku zrealizowania prawa odstąpienia Sprzedający zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszelkie dokonane płatności w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego) niezwłocznie, a nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.3. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest zwrócić Produkt w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

5.5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

5.6. Sprzedający informuje, że prawo odstąpienia, o którym mowa w pkt. 5.1. Regulaminu, nie przysługuje Konsumentowi ani Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:

5.6.1. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta bądź służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
5.6.2. o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zo-bowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci pra-wo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
5.6.3. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzeda-jący nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
5.6.4. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5.6.5. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój cha-rakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
5.6.6. w której Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie żądał, aby Sprzeda-jący do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wyko-nania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
5.6.7. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
5.6.8. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedający rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na pra-wach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnie-niu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wia-domości, a Sprzedający przekazał Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsu-menta;
5.6.9. o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zo-bowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zażądał od Sprzedającego, aby przyjechał do niego w celu dokonania na-prawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

5.7. Prowadzenie Konta w Sklepie oraz dostarczanie Newslettera stanowi usługę cyfrową w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia, o którym mowa w punkcie 5.1. powyżej stosuje się odpowiednio do prowadzenia Konta w Sklepie oraz dostarczania Newslettera. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się odpowiednio od dnia, w którym Użytkownik uzyskał dostęp do Konta lub zapisał się do Newslettera.

5.8. Zwracane przez Kupującego Produkty powinny być zapakowane w sposób, który zagwarantuje ich bezpieczny transport. W miarę możliwości Kupujący powinien dołączyć do zwracanych Produktów otrzymane opakowanie oraz dowód zakupu. Szczegółowe informacje na temat sposobu zapakowania zwracanych Produktów zalecanego przez Sprzedającego mogą znajdować się w instrukcji zamieszczonej w Sklepie lub przesłanej przez Sprzedającego.


6. Ochrona danych osobowych

6.1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności dostępnej po wejściu na stronę: www.optisofa.com/pages/polityka

7. Dodatkowe zastrzeżenia prawne

7.1. Zawartość i struktura Sklepu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie jakichkolwiek zamieszczonych na stronie materiałów (w tym testów, zdjęć, grafik, filmów czy znaków towarowych), jak również ich fragmentów, w celach innych niż wyraźnie dopuszczone przez Regulamin lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, bez uzyskania wyraźnej zgody Sprzedającego, jest zabronione.

7.2. Sprzedający informuje, że opisy, zdjęcia, grafiki, filmy, wizualizacje i inne materiały przedstawiające Produkty zamieszczone w Sklepie służą wyłącznie prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli Produktów oraz mogą różnić się w zależności od indywidualnych ustawień urządzenia Użytkownika.


8. Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dostarczaniem usług cyfrowych


8.1. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).

8.2. Wymagania techniczne niezbędne do przeglądania Sklepu, składania Zamówień i współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, wymagane są:

8.2.1. urządzenie pozwalające na przeglądanie witryn internetowych z dostępem do Internetu, a w szczególności może to być urządzenie pracujące pod kontrolną systemu operacyjnego Windows, Linux, MacOS, Android; minimalna rozdzielczość ekranu w jakiej dostęp do strony internetowej Sklepu jest responsywny to: 180x768;
8.2.2. zaktualizowana przeglądarka internetowa z obsługą Java Script w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta typu: MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
8.2.3. włączona obsługa cookies, a także zainstalowane odpowiednie dodatki do przeglądarki pozwalające na obsługę Java, Javascript, Adobe Flash oraz akceptacja instalacji komponentów Adobe Flash Player, Quick Time, Acrobat Reader, w wypadku gdy Sklep poprosi o ich instalację;
8.2.4. wyłączone oprogramowanie blokujące wykonywanie powyższych skryptów;
8.2.5. aktywne konto poczty elektronicznej (w przypadku składania Zamówień);
8.2.6. informacje przekazywane przez Sprzedającego, w tym Regulamin, mogą być udostępniane w formacie plików PDF (lub w innym tożsamym formacie). Do ich przeglądania niezbędne może być zainstalowanie odpowiedniego programu pozwalającego na otwarcie tych plików.

8.3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą zarejestrowania Konta przez osobę korzystającą ze Sklepu lub równocześnie ze złożeniem Zamówienia bez konieczności rejestracji bądź poprzez podanie adresu e-mail w celu otrzymywania Newslettera.

8.4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na dane Sprzedającego wskazane w pkt. 1.5. Regulaminu lub poprzez samodzielne usunięcie Konta przez Użytkownika.

8.5. Zakazane jest, w ramach korzystania ze Sklepu i innych usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną, dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich, bądź naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:

8.5.1. zamieszczanie treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy, bądź treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
8.5.2. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;
8.5.3. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;
8.5.4. zamieszczanie treści podważających dobre imię, renomę lub inne dobra osobiste Sprzedającego bądź osób trzecich;
8.5.5. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej;
8.5.6. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
8.5.7. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków lub substancji psychoaktywnych, bądź propagujących nadużywanie alkoholu lub uprawianie hazardu, a także jakichkolwiek innych zachowań, których propagowanie jest zabronione;
8.5.8. zamieszczanie treści naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;
8.5.9. zamieszanie treści niezgodnych z przepisami prawa;
8.5.10. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających wyżej wskazane treści.

8.6. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Sklepu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, prób łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.

8.7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Sklepie. W przypadku umieszczania przez Użytkownika w Sklepie treści zabronionych prawem lub Regulaminem, Sprzedający upoważniony jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

8.8. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący:

8.8.1. osoby będące usługobiorcami danej usługi mogą składać reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego; reklamacje składa się w formie pisemnej bądź przez pocztę elektroniczną, na adresy wskazane w pkt. 1.5. Regulaminu;
8.8.2. reklamacja powinna zawierać co najmniej:

8.8.2.1. oznaczenie Użytkownika oraz jego niezbędne dane identyfikujące i kontaktowe;
8.8.2.2. oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;
8.8.2.3. wskazanie nieprawidłowości.

8.9. W terminie 14 (czternastu) dni od złożenia reklamacji, Sprzedający ustosunkuje się do niej i powiadomi osobę składającą reklamację o sposobie dalszego postępowania. Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

8.10. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie zostanie poinformowany o decyzji Sprzedającego w sprawie reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego, uważa się, że Sprzedający uznał reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Niniejsze postanowienie nie stosuje się do podmiotów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

8.11. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.

8.12. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej uregulowanej w Regulaminie, Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Sprzedający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne są m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

8.13. Sprzedający informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonującej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o możliwości wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów.

8.14. Kupujący zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim haseł powiązanych z Kontem oraz innych danych niezbędnych do logowania w Sklepie lub składania Zamówień.

8.15. Celem uczynienia zadość wymogom Ustawy świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedający informuje, że:

8.15.1. korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające ze Sklepu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
8.15.2. Sprzedający wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca ze Sklepu pliki „cookies”, tj. małe fragmenty tekstu, które serwis internetowy wysyła do przeglądarki i które przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. „Cookies” używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu Użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na daną stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

9. Newsletter


9.1. Każdy Użytkownik może, poprzez podanie swojego adresu e-mail i zaakceptowanie postanowień Regulaminu, oraz złożenie innych wymaganych oświadczeń, wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera na podany adres poczty elektronicznej.
9.2. Newsletter może zawierać informacje handlowe w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz płatną promocję lub reklamę.
9.3. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny umieszczony w każdej z wiadomości Newslettera lub poprzez przesłanie do Sprzedającego wiadomości z żądaniem rezygnacji z Newslettera na adres e-mail wskazany w pkt. 1.5.3. Regulaminu.


10. Odpowiedzialność Sprzedającego za brak zgodności Produktu z umową sprzedaży, reklamacje Produktów

10.1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu Produktów zgodnych z zawartymi umowami sprzedaży, bez wad.

10.2. W razie stwierdzenia braku zgodności Produktów z umową sprzedaży Sprzedający odpowiada wobec Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumentów na zasadach dotyczących odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową uregulowanych w Ustawie o prawach konsumenta (w szczególności art. 43a Ustawy o prawach konsumenta i następnych). Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Kupujących niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, są uregulowane w przepisach Kodeksu cywilnego.

10.3. W przypadku umów sprzedaży, w których Kupującym nie jest Konsument ani Przedsiębiorca na prawach konsumenta, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłącza się zastosowanie przepisów art. 556-576 Kodeksu cywilnego.

10.4. Kupujący niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, przy odbiorze przesyłki zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie jest nieuszkodzone oraz czy przesyłka nie nosi śladów innych uszkodzeń mechanicznych. Ewentualne uszkodzenia powinny zostać opisane w protokole szkody, potwierdzonym przez dostawcę. Odpowiednie formularze szkód dostępne są u kurierów dostarczających przesyłki. Protokół powinien być podpisany przez kuriera, a kopia protokołu powinna być przesłana do Sprzedającego w formie pisemnej. Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu będą rozpatrywane jedynie w przypadku przedstawienia protokołu szkody. Niniejszy punkt nie stosuje się do Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta, których reklamacje będą rozpoznawane niezależnie od tego czy sporządzono i przedstawiono protokół szkody.

10.5. Reklamacja powinna zawierać:

10.5.1. oznaczenie Kupującego oraz dane kontaktowe Kupującego (adres lub adres e-mail);
10.5.2. oznaczenie Produktu, którego dotyczy reklamacja;
10.5.3. informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w tym rodzaju wady lub braku zgodności Produktu z umową sprzedaży;
10.5.4. informacje nt. żądania w zakresie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową (naprawa albo wymiana) bądź oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży.

10.6. Reklamacje mogą być zgłaszane:

10.6.1. pisemnie, na adres wskazany w pkt. 1.5.1.,
10.6.2. e-mailem, na adres wskazany w pkt. 1.5.3.

10.7. W terminie 14 (czternastu) dni od złożenia reklamacji, Sprzedający ustosunkuje się do niej i powiadomi osobę składającą reklamację o sposobie dalszego postępowania. Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

10.8. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie zostanie poinformowany o decyzji Sprzedającego w sprawie reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego, uważa się, że Sprzedający uznał reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Niniejsze postanowienie nie stosuje się do podmiotów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

10.9. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.

10.10. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej uregulowanej w Regulaminie, Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Sprzedający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne są m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

10.11. Sprzedający informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonującej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o możliwości wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów.

10.12. Na wskazane przez Sprzedającego Produkty może zostać udzielona gwarancja (jeżeli Sprzedający nie wskazał inaczej gwarancja na dany Produkt obowiązuje 24 (dwadzieścia cztery) przez miesiące od dnia otrzymania Produktu przez Kupującego). Informacja o istnieniu gwarancji na konkretny Produkt znajduje się na stronie internetowej, o której mowa w pkt. 1.2. Szczegółowe warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej dołączonej do danego Produktu. W przypadkach, w których nie wskazano wprost, że na dany Produkt udzielana jest gwarancja - Sprzedający nie udziela gwarancji na te Produkty wykraczającej poza uprawnienia Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wynikające z odpowiedzialności Sprzedającego za brak zgodności towaru z umową, o której mowa pkt. 10.2. powyżej.

10.13. Jeżeli Produkt jest niezgodny z zawartą umową sprzedaży Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta dotyczących niezgodności towaru z umową (art. 43a i następne Ustawy o Prawach Konsumenta).

10.14. W razie niezgodności Produktu z umową, Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może żądać naprawy Produktu lub wymiany Produktu. Jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, Sprzedający może:

10.14.1. wymienić Produkt, gdy Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta żądał naprawy, lub
10.14.2. naprawić Produkt, gdy Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta żądał wymiany.

10.15. Jeśli naprawa i wymiana Produktu są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, Sprzedający może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową sprzedaży. W sytuacji wskazanej w poprzednim zdaniu Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może złożyć Sprzedającemu oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, o którym mowa w pkt. 10.18. poniżej.

10.16. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany Produktu w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta o braku zgodności Produktu z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany Produktu ponosi Sprzedający.

10.17. W przypadkach wskazanych w pkt. 10.14.1. i 10.14.2. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta udostępnia Sprzedającemu Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedający odbiera od Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta Produkt na swój koszt.

10.18. W razie stwierdzenia niezgodności Produktu z umową, Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

10.18.1. Sprzedający odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową zgodnie z pkt. 10.14. powyżej;
10.18.2. Sprzedający nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z pkt. 10.16. powyżej;
10.18.3. brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;
10.18.4. brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo zwrot ceny z powodu odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt. 10.14. powyżej;
10.18.5. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

10.19. Obniżona cena pozostaje w takiej proporcji do ceny Produktu wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z umową sprzedaży pozostaje do wartości Produktu zgodnego z umową sprzedaży.

10.20. Sprzedający zwraca Kupującemu będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta o obniżeniu ceny.

10.21. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta nie może odstąpić od umowy sprzedaży i żądać zwrotu ceny za Produkt, jeśli brak zgodności Produktu z umową sprzedaży jest nieistotny. Przyjmuje się, że brak zgodności Produktu z umową sprzedaży jest istotny.

10.22. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży przez Kupującego na podstawie pkt. 10.18. powyżej Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta niezwłocznie zwraca Sprzedającemu Produkt na jego koszt. Sprzedający zwraca Kupującemu cenę Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu odesłania Produktu.
10.23. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie umowy Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z umową.

10.24. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10.25. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową sprzedaży istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 (dwóch) lat od chwili dostarczenia Produktu, chyba że termin przydatności Produktu do użycia jest dłuższy.

10.26. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową sprzedaży, jeśli Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43b ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu

11. Postanowienia końcowe

11.1. Sprzedającego nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych praktyk lub inne tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, że już z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa Sprzedający zobowiązany jest do nienaruszania zasad uczciwej konkurencji oraz niestosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.

11.2. Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.

11.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres Sprzedającego wskazany w pkt. 1.5.1. Regulaminu.

11.4. Do oceny praw i obowiązków stron wynikających z Regulaminu stosuje się prawo polskie (w przypadku Użytkownika niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawa konsumenta). W przypadku Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta, właściwość prawa ustalana jest zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności dotyczącym ochrony praw konsumenta.

11.5. Wszystkie osoby korzystające ze Sklepu mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie i bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, a także skopiować jego treść, pobrać lub wydrukować. Regulamin dostępny jest pod adresem: https://optisofa.com/pages/terms

11.6. Sprzedający informuje, że Regulamin może ulec zmianie. W takim przypadku doręczenie Regulaminu Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie go w Sklepie, a także poprzez przesłanie Regulaminu na podany przez Kupującego adres e-mail.

11.7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 27.01.2023 roku.

Newsletter

Pozostań z nami w kontakcie. Zapisz się do newslettera, a w pierwszej kolejności dowiesz się o nowościach i kuponach rabatowych.